Publication

Slutrapport TRV 2021/115451

Projektet har syftat till att undersöka möjligheten att använda trafiksäkerhetskrav och systematisk uppföljning av dessa som en del i upphandlingen av godstransporter, med syftet att förbättra trafiksäkerheten på vägarna. Dagens upphandlingar, där trafiksäkerhet ingår, innehåller ofta noggrant definierade krav om trafiksäkerhet, till exempel nykterhetskrav eller krav att följa regler och lagar, men inte sällan saknas en genomgripande strategi och metod för att följa upp kraven. Forskningsteamet har undersökt hur olika aktörer i transportupphandlingslandskapet arbetar med den här frågan, och inom ramen för projektet också föreslagit vilka trafiksäkerhetskrav som skulle kunna ställas inom upphandlingar. Dessutom har vi inspirerats av kunskapsutbyte och samlats för att lära kring bästa praxis och goda exempel, där verklig trafiksäkerhetsnytta har uppnåtts.

Inom projektets litteraturstudie har vi tittat på dels hur upphandlingar går till, dvs upphandlingsprocessen, och vilka styrande policydokument som i dagsläget finns tillgängliga. Vi har även specifikt studerat kravställning inom närliggande hållbarhetsområde; grön upphandling inom kollektivtrafiken, Fair Transport, och dels vad som finns dokumenterat inom just området kravställning trafiksäkerhet.

Vi har också samlat olika aktörer i workshops. Samtalen kretsade kring trafiksäkerhetskrav inom upphandling av godstransporter; vilka utmaningar och möjligheter finns, vad görs idag, och hur kan vi gemensamt bli bättre på att styra våra upphandlingar så att säkerheten på våra vägar ökar. Våra slutsatser innefattar att det finns en rad olika krav och metoder för uppföljning, vilket gör att det kan upplevas lite rörigt från olika aktörer. Samtalsdeltagarna skulle gärna se att det fanns en mer standardiserad metodik att tillgå. Vi kunde också konstatera att kulturen kring trafiksäkerhet hos aktören är en viktig komponent för att uppnå systematiskt arbetssätt som skapar verklig trafiksäkerhetsnytta.

Projektet har också definierat ett antal förslag på lämpliga strategiska områden för kravställning att ställa vid upphandling av tunga godstransporter samt metodiker för uppföljning av dessa.

En viktig slutsats från projektet är att potentialen för en förbättrad trafiksäkerhet genom att nyttja kravställning och systematisk uppföljning av dessa sannolikt är god.

Author(s)
Helene Lidestam, VTI; Tania Dukic Willstrand, Du Will AB; Rebecka Bryman, Volvo Group och Malin Levin, Chalmers /SAFER
Research area
SAFETY PERFORMANCE EVALUATION
Publication type
Project report
Published in
TRV 2021
Year of publication
2023
Document