Popular Science Summary A-0033 (Swedish)

Akutvård under ambulansfärd: Naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana?

Målen för detta projekt var att undersöka det aktuella kunskapsläget om akutsjukvård under ambulansfärd samt att samla in naturalistiska fordonsdynamiska data samt beteendedata vid olika simulerade utryckningsscenarier. Resultaten och insamlade data behövs för att framöver kunna utforma realistiska och prototypiska körscenarier med tillhörande vårduppgifter för användning i ambulanssimulatorförsök och träning av ambulanspersonal. För att uppnå målen genomfördes tre delstudier: en litteraturstudie, en workshop och ett fältexperiment på testbana.

Av litteraturstudien framgick det att den tidigare forskningen främst studerat kvaliteten av HLR under transporter. Det framgick tydligt att det är svårt att utföra HLR med hög kvalitet under transport, trots att studierna skilde sig mycket åt i väsentliga avseenden. Några studier har undersökt orsakerna till varför det är svårt att utföra HLR med god kvalitet och faktorer relaterade till transportförfarandet, fordonstyp och vårdutrymmets design har identifierats.

Under workshopen identifierades ett flertal vårdinterventioner som svåra att genomföra under transport och de ansågs generellt som svårare att genomföra under transport i ambulansen än annars (t.ex. på sjukhus). Det framkom också en del faktorer som ansågs påverka vårdinterventionerna under transport. Dessa påverkande faktorer kunde delas in i kategorierna rörelserelaterade, designrelaterade, vägbanans status och samarbete. Flertalet av dessa faktorer överensstämmer med de faktorer som rapporterats i litteraturstudien.

Under fältexperimentet på testbana rapporterade deltagarna ökad arbetsbelastning och ökad svårighet i att utföra vårdinterventionerna allt eftersom transporten bestod av fler och hårdare hastighetsförändringar och kurvtagningar. Med ökad svårighetsgrad ökade även förekomsten av rörelserelaterade faktorer, vilket var den kategori som ansågs påverka utförandet av interventionerna i störst utsträckning.

Slutsatserna är som följer. Många vårdinterventioner, inte bara HLR, är svåra att utföra under transport. Orsakerna till svårigheterna som uppstår under transport kan hänföras till hur ambulansen rör sig, hur vårdutrymmet är designat, hur vägbanan är beskaffad, och hur samarbetet mellan föraren och den som vårdar patienten fungerar. Rörelserelaterade orsaker ter sig proportionerliga mot svårigheterna att utföra vårdinterventioner – men alla vårdinterventioner påverkas inte på samma sätt och i samma utsträckning, vilket bör studeras vidare.

Safer – Vehicle and Traffic Safety Centre

SAFER is the open research arena where researchers and expertise work together to create safe mobility. Our traffic safety approach covers people, vehicles and the infrastructure – and together we contribute to safer road transports and smarter, more sustainable cities.

Contact information

SAFER

Lindholmspiren 3A
SE-417 56 Göteborg
Sweden

 +46 31-772 21 06
 safer [at] chalmers.se